ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

dapple

دیکشنری انگلیسی به فارسی

dapple، لکه، چیزي با نقاط رنگارنگ، خال خال کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ