ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

curved

دیکشنری انگلیسی به فارسی

منحنی، خم، چنبری
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ