ترجمه مقاله

cultivated

دیکشنری انگلیسی به فارسی

کشت شده، متمدن
ترجمه مقاله