ترجمه مقاله

cultivated strawberry

دیکشنری انگلیسی به فارسی

توت فرنگی کشت شده
ترجمه مقاله