ترجمه مقاله

cultivated plant

دیکشنری انگلیسی به فارسی

کشت گیاه
ترجمه مقاله