ترجمه مقاله

cultivated land

دیکشنری انگلیسی به فارسی

زمین را کشت
ترجمه مقاله