ترجمه مقاله

cultivated cabbage

دیکشنری انگلیسی به فارسی

کلم کشت می شود
ترجمه مقاله