ترجمه مقاله

crucify

دیکشنری انگلیسی به فارسی

مصلوب شدن، مصلوب کردن، مصلوب ساختن، بر صلیب اویختن، بدار اویختن
ترجمه مقاله