ترجمه مقاله

crossing

دیکشنری انگلیسی به فارسی

عبور، معبر، محل تقاطع، عبورجاده، دو راهه
ترجمه مقاله