ترجمه مقاله

crenated

دیکشنری انگلیسی به فارسی

crenated
ترجمه مقاله