ترجمه مقاله

crenate

دیکشنری انگلیسی به فارسی

کریستال، کنگره دار، دندانه دندانه
ترجمه مقاله