ترجمه مقاله

crenate leaf

دیکشنری انگلیسی به فارسی

برگ سدر
ترجمه مقاله