ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

crawfishing

دیکشنری انگلیسی به فارسی

فرو ریختن، به پشت حرکت کردن، از موضعی عقب نشینیکردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ