ترجمه مقاله

cover

دیکشنری انگلیسی به فارسی

پوشش، جلد، رویه، سر، روپوش، فرش، لفاف، سر پوش، سقف، پاکت، غلاف، غشا، پوشاندن، پنهان کردن، تامین کردن، جلد کردن، طی کردن، پوشیدن
ترجمه مقاله