ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

courage

دیکشنری انگلیسی به فارسی

شجاعت، جرات، رشادت، دلاوری، دلیری، مروت، یارایی، چیرگی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ