ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

countermeasure

دیکشنری انگلیسی به فارسی

اقدامات مخالف، اقدام متقابل
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ