ترجمه مقاله

countermarching

دیکشنری انگلیسی به فارسی

مقابله با آن، عقب گرد کردن
ترجمه مقاله