ترجمه مقاله

corporatively

دیکشنری انگلیسی به فارسی

شرکتی
ترجمه مقاله