ترجمه مقاله

corporateness

دیکشنری انگلیسی به فارسی

شرکتی
ترجمه مقاله