ترجمه مقاله

corkscrew flower

دیکشنری انگلیسی به فارسی

گل گاوزبان
ترجمه مقاله