ترجمه مقاله

cool-white

دیکشنری انگلیسی به فارسی

سرد و سفید
ترجمه مقاله