ترجمه مقاله

conversations

دیکشنری انگلیسی به فارسی

گفتگو، مکالمه، صحبت، محاوره، گفت و شنید، سخن
ترجمه مقاله