ترجمه مقاله

controversy

دیکشنری انگلیسی به فارسی

جنجال، مشاجره، جدال، مباحثه، هم ستیزی، ستیزه، بحی
ترجمه مقاله