ترجمه مقاله

controversies

دیکشنری انگلیسی به فارسی

اختلاف نظر، مشاجره، جدال، مباحثه، هم ستیزی، ستیزه، بحی
ترجمه مقاله