ترجمه مقاله

controversed

دیکشنری انگلیسی به فارسی

بحث برانگیز است
ترجمه مقاله