ترجمه مقاله

controverse

دیکشنری انگلیسی به فارسی

بحث برانگیز است
ترجمه مقاله