ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

controls

دیکشنری انگلیسی به فارسی

کنترل ها، کنترل، بازرسی، کاربری، باز بینی، کنترل کردن، نظارت کردن، تنظیم کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ