ترجمه مقاله

consequentiality

دیکشنری انگلیسی به فارسی

نتیجه گیری
ترجمه مقاله