ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

consents

دیکشنری انگلیسی به فارسی

موافقم، رضایت، موافقت، رضایت دادن، موافقت کردن، موافق بودن، راضی شدن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ