ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

consent

دیکشنری انگلیسی به فارسی

رضایت، موافقت، رضایت دادن، موافقت کردن، موافق بودن، راضی شدن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ