ترجمه مقاله

conglobated

دیکشنری انگلیسی به فارسی

conglobated، گرد کردن، گلوله شدن
ترجمه مقاله