ترجمه مقاله

conglobate

دیکشنری انگلیسی به فارسی

conglobate، گرد کردن، گلوله شدن
ترجمه مقاله