ترجمه مقاله

conflagrant

دیکشنری انگلیسی به فارسی

آتش زدن، فروزان، مشتعل
ترجمه مقاله