ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

confiscates

دیکشنری انگلیسی به فارسی

مصادره می شود، غصب کردن، ضبط کردن، توقیف کردن، مصادره کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ