ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

condoled

دیکشنری انگلیسی به فارسی

condoled، اظهار تاسف کردن، تسلیت دادن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ