ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

condensation

دیکشنری انگلیسی به فارسی

تراکم، چگالش، تغلیظ، جمع شدگی، خلاصه، تکاثف
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما