ترجمه مقاله

condensation trail

دیکشنری انگلیسی به فارسی

دنباله ی تراوش
ترجمه مقاله