ترجمه مقاله

condensation pump

دیکشنری انگلیسی به فارسی

پمپ تراکم
ترجمه مقاله