ترجمه مقاله

compression fracture

دیکشنری انگلیسی به فارسی

شکستگی فشرده سازی
ترجمه مقاله