ترجمه مقاله

compound fracture

دیکشنری انگلیسی به فارسی

شکستگی ترکیب
ترجمه مقاله