ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

common salt

دیکشنری انگلیسی به فارسی

نمک معمولی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ