ترجمه مقاله

come short

دیکشنری انگلیسی به فارسی

کوتاه بیا
ترجمه مقاله