ترجمه مقاله

comb-out

دیکشنری انگلیسی به فارسی

شانه کردن
ترجمه مقاله