ترجمه مقاله

comb out

دیکشنری انگلیسی به فارسی

شانه کردن
ترجمه مقاله