ترجمه مقاله

comb-like

دیکشنری انگلیسی به فارسی

شانه مانند
ترجمه مقاله