ترجمه مقاله

colera

دیکشنری انگلیسی به فارسی

کلر
ترجمه مقاله