ترجمه مقاله

coherent

دیکشنری انگلیسی به فارسی

منسجم، چسبیده، مربوط، دارای ارتباط یا نتیجه منطقی
ترجمه مقاله