ترجمه مقاله

cocktail shaker

دیکشنری انگلیسی به فارسی

تکان دهنده ی کوکتل
ترجمه مقاله