ترجمه مقاله

cocktail party

دیکشنری انگلیسی به فارسی

جشن کوکتل، مهمانی کوکتل
ترجمه مقاله