ترجمه مقاله

cocktail lounge

دیکشنری انگلیسی به فارسی

سالن کوکتل
ترجمه مقاله